Arbeiderpartiet om Midtpunkt Eigerøy

Arbeiderpartiet om Midtpunkt Eigerøy

Midtpunkt Ap
Vår “rundtur” hos de politiske partiene fortsetter. Agenda er i hovedtrekk Midtpunkt Eigerøy med basis i Eigers søknad om å få overta arealer som en viktig del av realiseringen av prosjektet. Arbeiderpartiets gruppeleder Odd Stangeland (bildet av Odd Stangeland – Dalane Tidende) svarer nå på vegne av seg selv og partiet.

Arbeiderpartiet tilhørte som kjent flertallet som ikke ville avhende arealer til Eiger ifm med formannskap- og kommunstyremøtene i mars.

Hvilke begrensninger ser Ap her som enkelte andre partier ikke ser? Er det å ikke tillate arealovertakelse i denne settingen noe som kun Eigersund kommune etterlever eller er det tuftet i et lovverk? (Uten at vi er helt sikre i vår sak – var ikke Turnhallen, Treningsbanen på Husabø og Marka på Bakkebø også arealer som ble “gitt bort”?)

Litt usikker på hva du mener, i og med at et stort flertall i KS (kommunestyret) stemte mot arealoverdragelsen.

I prosjektet er det viktig å skille mellom arealene som Eiger trenger til idrettsanleggene, og arealene til boliger som en søkte om å få vederlagsfritt fra EK (Eigersund Kommune). Vi har sagt at vi ikke kan gi bort boligtomter til idrettslag og foreninger, selv om de skal bruke profitten til å finansiere gode tiltak og anlegg. I eksemplene du nevner er det selve idrettsanleggene som ble solgt til 1 kr, eller utleid/lånt ut for en lengre periode. Ingen av anleggene kan selges videre av kjøper med profitt. En overdragelse av tomtearealene vil egentlig si at EK gir ca. 13 mill kr til Eiger, og en slik gave ville vært vanskelig å følge opp når f.eks. NMK nå investerer betydelige beløp i ny bilcrossbane på Hellvik.

 

AP sa i formannskapet at arealer som Eiger trenger til sine idrettsanlegg (areal ved tribunen, arealet mellom Hålå og skolen og grusbanen) har vi ikke sagt nei til i prinsippvedtaket. Vi har derimot signalisert at disse arealene bør Eiger kunne overta på samme vilkår som andre idrettsklubber og foreninger tidligere.

Med din kjennskap til Midtpunkt Eigerøy planene – hva er det kommunen får tilført hvis det realiseres, som man ikke allerede har? (Tenker på hele konseptet med barnehage, fotball hall, frisklivssenter, bowling, fokus på myke trafikanter osv)
Trenger Eigersund kommune dette prosjektet eller er det bare ville tanker fra en klubb uten bakkekontakt?

Totalpakken er spennende, men også en enorm investering i Eigersund målestokk. Vi føler ikke at Eiger ikke har bakkekontakt, heller tvert imot. I møter med klubben har jeg opplevd at en ser for seg trinnvise utbygginger, og at planene kan endres noe underveis. Hvis noen av elementene blir realisert, vil det være svært positivt for de som bor på Eigerøy og i hele kommunen.

Den kommunale veien inn til Hålå er uansett av en for dårlig standard, og bør utbedres med gangsti og bredere kjørebane uansett (det sa vi forresten også i formannskapet).

AP har i sitt program for denne perioden at vi vil bidra til at det realiseres en bowlinghall i kommunen. Det skal også sies at vi har hatt konkret kontakt med aktører som driver/har drevet bowlinghaller, og disse sier at det ikke er inntektsgrunnlag stort nok. MEN vi står ved vårt program, og ønsker en bowlinghall velkommen! En fritidsklubb i samarbeid med f.eks kommunen, og/eller en investering sammen med en lokal bowlingklubb?

Flere aktører ønsker å starte med frisklivssenter. Egersund Arena startet på eget initiativ et tilbud 02.03.13, og jeg vet at det er flere andre som ønsker å starte frisklivssenter. For EK blir det derfor vesentlig å vite hvordan innholdet i frisklivssenteret er planlagt, og i neste omgang prioritere evnt kommunale kroner til det/de beste prosjektene. Pr. 2013 ligger det ikke inne midler til noen frisklivssentere i kommunen.

Oppfatter du (dere) dette prosjektet som et EIGERprosjekt eller føler dere dette kan komme hele kommunens innbyggere til gode?

Pt føler vi at prosjektet er et Eigerprosjekt som vil komme mange innbyggere til gode. Personlig har jeg i møter med Eiger spurt om hvorfor en ikke vil ha andre samarbeidspartnere og deleiere i deler av prosjektet (f.eks en kommunal barnehage i Hålå).

Er det noe du skulle ønske var med i prosjektet som ikke er med slik du kjenner det?

Tydeligere og mer konkrete planer for utbyggingstid og rekkefølge, og hvordan elementene skal realiseres (skriftlige avtaler). Vi har tillit til Eigers fremstilling av planene, men vi har sett lite konkret i forhold til samarbeidspartnere, leietakere osv. Dette er viktig for behandlingen av f.eks bygging av barnehage og frisklivssenter (hvis EK skal inn med penger).

En dialog med Eigersund kommune om det finnes prosjekter som begge parter ønsker å realisere. Eks. : AP sa i forrige valgkamp at vi ønsker at den neste barnehagen i EK skal være kommunalt drevet – rett og slett fordi regnskapstall viser at det er det alternativet der vi får mest igjen for innbyggernes skattekroner. Er det vurdert en kommunal barnehage i Hålå?

Hva er plan B, nå som ikke tomteoverdragelsen fikk flertall?

Tror du Eiger lykkes i sine bestrebelser på å få dette opp å gå? I så fall, hvilke endringer tror du må til siden man i første omgang ikke har fått kommunen med på å overta arealer?

Målrettet og langsiktig jobbing gir som regel resultater. Eiger har bevist at de er i stand til å ta store løft, og det kan de klare igjen. Arealer til fotballhallen, friluftsområdet og grusbanen tror vi det finnes løsninger på. Den kommunale veien bør nok nå løftes frem, siden mye av anleggene i prosjektet er avhengige av bedre tilkomst.

AP stiller gjerne opp på møter i fortsettelsen, og som dere ser av svarene er vi positive til prosjektet. Men positiv omtale hjelper lite… AP ønsker å legge forholdene tilrette for at mest mulig blir realisert, og er planene gode og realiserbare finnes det alltid en løsning!

Lykke til med videre arbeid!

Sier altså Odd Stangeland, Arbeiderpartiets gruppeleder

Annonse

ANNONSEPLASS

dagligleder@eigerfk.no

eiger logo

E-post: dagligleder@eigerfk.no    Telefon: 402 42 267    Kontakt oss

Besøksadresse: Uførfjellveien 50, EIGERSUND
Postadresse: Postboks 36, 4379 EGERSUND