Fra infomøtet i Hålå

Fra infomøtet i Hålå

Styret i Eiger FK avholdt 27 januar informasjonsmøte i forbindelse med status i Midtpunkt Eigerøy prosjektet for sine medlemmer.

Styret skisserte 3 mulige alternativer for det videre arbeidet med Midtpunk Eigerøy.

Alle de 33 fremmøtte fikk mulighet å uttale seg om prosjektet.

Årsmøtet vil fatte en endelig beslutning i sakens anledning på ordinært årsmøte 12 februar.

Styreleder Ronny Øvrevik ledet møtet 

Styret redegjorde i møtet for den prosess som har vært i prosjektet frem til dags dato. Styret gav videre uttrykk for at det var viktig, dersom klubben skulle drive prosjektet videre, at det var klar og tydelig vilje og interesse for dette fra klubbens medlemmer for dette og at også styret måtte ha det samme. Det ble gitt uttrykk for at det både internt i styret, og i deler av medlemsmassen, var usikkerhet knyttet til om klubben hadde tilstrekkelig evne og vilje til å drive prosjektet videre.

Basert på dette ble tre ulike scenarioer presentert for medlemmene:

  • Fortsette prosjektet, og da jobbe videre med å få realisert de ulike delprosjekter og etablere den organisasjon som er planlagt
  • Se på mulighetene for å drive videre prosjektet, men i et omfang som er mer begrenset, gjerne mer med fokus på kjernevirksomheten til klubben
  • Avslutte prosjektet.

Medlemmene fikk god anledning til å komme med sine synspunkter til dette, og gjennomgående ble det gitt uttrykk for skepsis til at klubben skal drive prosessen videre, i hvert fall i den skala som planene tilsier.

Det ble stilt spørsmål ved hvilke konsekvenser en avslutning av prosjektet vil kunne innebære for klubben. Dersom utfallet skulle bli at prosjektet endres i omfang eller skrinlegges, er det naturlig at det blir en dialog med både Globe Group og A2 Arkitekter med tanke på den praktiske avviklingen, eventuelt endringen. Hvilke eventuelle konsekvenser dette vil kunne medføre er for tidlig å ha noen klare synspunkter om nå, offentlig.

 Styret foreslo at det jobber videre med saken, og tar med de innspill som fremkom i møtet, for så å legge frem en nærmere redegjørelse og forslag til videre fremdrift på klubbens ordinære årsmøte. Forslaget fikk tilslutning blant medlemmene.

Når det gjelder Globe Group sin rolle, så er den uforandret, som vil si at de fortsatt har en rolle som prosjektleder, og da rent faktisk ved E.R Vinningland.  

Annonse

ANNONSEPLASS

dagligleder@eigerfk.no

eiger logo

E-post: dagligleder@eigerfk.no    Telefon: 402 42 267    Kontakt oss

Besøksadresse: Uførfjellveien 50, EIGERSUND
Postadresse: Postboks 36, 4379 EGERSUND