6. Lagenes organisering og rollebeskrivelser støtteapparat

Klubbhåndbok 6. Lagenes organisering og rollebeskrivelser støtteapparat
by admin

Et lag har behov for flere støttefunksjoner i tillegg til det sportslige. Ansvarsbeskrivelser for den enkelte rolle er avhengig av hvor mange roller oppgavene fordeles på. Oppgavene kan fordeles på flere roller, men det bør minimum være følgende roller rundt et lag:

6.1 Trener

 • Bli godt kjent med alle spillere i gruppen gjennom spillersamtaler/-møter  – Relasjonskompetanse (de fem Fer)
 • Skape TRYGGHET og mestring hos alle spille gruppa 
 • Følge klubbens sportsplan
 • Kjenne innholdet i klubbhåndboka
 • Ansvaret for det sportslige tilbudet
 • Sesongplanlegging
 • Øktplanlegging 
 • Uttak av tropp og lag til kamp
 • Kampledelse
 • Delta på klubbens trenermøter
 • Følger opp hver enkelt spiller best mulig med individuelt treningsopplegg og tilbakemeldinger
 • Bygge, lede og utvikle støtteapparatet rundt laget 
 • Ta trenerkurs
 • Lagene oppfordres til å ha en hovedtrener som har hovedansvaret for å lede støtteapparatet
 • Hospitering og kontakt med sportsjef/sportslig utvalg/spillerutvikler

6.2 Lagleder / oppmann

 • Laglederen er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget. Oppmann/lagleder – har ansvar for organisering av lagets aktiviteter.
 • Oppdatering av spillerlister (spillerens navn, fødselsdato, adresse, foresattes epost/tlf) i treningsøkta.no
 • Orientere styret/daglig leder fortløpende om spillere som kommer til og spillere som slutter, og oppdatere disse i treningskta.no
 • Arrangere foreldremøter
 • Samarbeide med trenerne om spillermøter
 • Kjenne innholdet i klubbhåndboka
 • Være kjent med klubbens sportsplan
 • Informasjonsansvarlig for sitt lag, inklusive sende oppdatering av relevante saker rundt laget til klubbens hjemmesideansvarlig
 • Ansvarlig for påmelding til cuper
 • Ansvarlig for påfylling av førstehjelpskoffert, koordinere dette med klubbens utstyrsansvarlige.
 • Ansvarlig for å gi beskjed om ønsket utstyr gjennom utstyrsansvarlige
 • Ansvarlig for utfylling av dommerkort, signering og kontroll av kortet etter kamp
 • Ansvarlig for intern registrering av gule/røde kort, og oversikt over når spillere skal stå over pga. karantene
 • Ansvarlig for omberamming av kamper, gi beskjed per mail til krets og daglig leder
 • Logistikkansvarlig ved bortekamper
 • Bestille garderober til hjemmekamper
 • Delta på klubbens trener- og oppmannsmøter
 • Delta på kretsens ABC- laglederkurs

6.3 Økonomiansvarlig/Dugnadsansvarlig

 • Kjenne innholdet i klubbhåndboka
 • Være kjent med klubbens sportsplan
 • Har ansvar for lagets økonomi (lagskasse m.m.)
 • Føre budsjett og regnskap hvert år. Informere om budsjettet/regnskapet på foreldremøte
 • Levere forenklet regnskap til styret
 • Sørge for at innbetalinger/utbetalinger til og fra lagskassen blir gjennomført
 • Følge opp ubetalte avgifter (medlemsavgift/treningsavgift og egenandeler til lagskassen)
 • Ha dialog med økonomiansvarlig i klubben
 • Betale lagets cuper, busstransport, sosiale arrangement osv.

6.4 Foreldrekontakt

 • Kjenne innholdet i klubbhåndboka
 • Være kjent med klubbens sportsplan
 • Har ansvar for å være bindeledd mellom foreldregruppa/lagledelsen og fremme det sosiale miljøet i spiller-/foreldregruppa
 • Bindeledd mellom trenere/oppmann og foreldregruppen
 • Jobbe for et godt miljø blant foreldre på laget og sørge for at uenigheter tas opp
 • Arrangere møteplasser som skal fremme et godt miljø blant spillere og evt. foreldre på laget
 • Melde inn konflikter mellom spillergruppa og trener-/oppmannsgruppa dersom laget ikke klarer å løse konflikten selv til styret/sportssjef
 • Ansvarlig for å organisere dugnader og fordele oppgaver jevnt mellom foreldre/spillere
 • Organisere kiosksalg på alle hjemmekamper i samarbeid med klubbens kamparrangementsgruppe
 • Sørge for at laget har kampvert på lagets hjemmekamper

Dersom støtteapparatet rundt et lag velger å fordele de nødvendige arbeidsoppgavene internt i rollene rundt laget er dette uproblematisk. Det viktigste er at det er en tydelig ansvarsfordeling og at arbeidsoppgavene rundt laget utføres på en tilfredsstillende måte.