7. Klubbdrift/rutiner

Klubbhåndbok 7. Klubbdrift/rutiner
by admin

7.1 Politiattest – hvorfor og hvordan?

Norsk idrett skal oppleves som et trygt og godt sted å være for barn, ungdom og personer med utviklingshemming. Derfor må alle trenere, instruktører og lagledere som har nær kontakt med mindreårige og personer med utviklingshemming, fremvise politiattest.

Hvorfor kreves det politiattest?

Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger – en ren attest – fra alle personer med oppgaver i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til barn, unge og personer med utviklingshemming. Det er fordi vi ønsker et trygt og godt miljø for alle våre medlemmer.

Hvordan får jeg en politiattest?
Du må selv sende søknaden til politiet. Dette kan gjøres elektronisk HER eller i post. Før du kan søke om politiattest må du få en bekreftelse på at det foreligger et behov for politiattest. Dette skjemaet «Bekreftelse på formål» skal vedlegges søknaden, og må signeres av ansvarlig i idrettslaget. Etter at politiet har behandlet søknaden blir attesten sendt til deg, og så må du selv fremvise den for idrettslaget. Attesten er gratis og gyldig i 3 år fra utstedelse.

Vi er underlagt det som er bestemt i NIF – og utfyllende informasjon kan leses om HER.
Skjemaet som fylles ut, sendes oss på mail.
Søknad sendes inn til politiet, og den godkjente attesten skal fremvises for idrettslaget.

Politiattestansvarlig er daglig leder i hovedlaget (rollebeskrivelse her)

7.2 Kontingenter, avgifter, medlemskap

Kommer

7.2.1 Medlemskontingent

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Kontingenten skal betales for hvert enkelt medlem.

Nåværende satser:

Kommer

7.2.2 Treningsavgift

Kommer

Det presiseres at forsikring, som tidligere ble betalt gjennom individuell lisens, er inkludert i lagspåmeldingene som klubben betaler til kretsen/NFF. Man må ha forsikring også for å trene. 

7.2.3 Egenandeler

Egenandeler kan forekomme ved deltakelse på spesielle arrangementer. Det vedtas av styret i hvert enkelt tilfelle.

7.3 Forsikring og rutiner ved skader

Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere i alle aldre.

For spillere under 12 år er det et krav om at spillerne er registrert som medlem av en fotballgruppe / fotballklubb tilknyttet Norges Fotballforbund. Spillerne vil dermed også være dekket ved utøvelse av organisert aktivitet i øvrige idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund.

Dette betyr at alle fotballspillere, uavhengig av alder og nivå, har samme dekning under grunnforsikringen.

Spillere som har fylt 12 år må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring inneværende sesong for å være dekket av forsikringsordningen.

Link: Detaljer om fotballforsikring https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/

Ved skader av antatt alvorligere grad som trenger medisinsk oppfølging må spilleren selv (spillere over 18 år) eller foresatte (dersom spilleren selv er under 18 år) ringe for å registrere skaden: Dette gjøres enklest HER

Klubben anbefaler at alle spillere fra 16 år og oppover kjøper utvidet forsikring.

Utvidet forsikring må kjøpes individuelt, og informasjon om fordeler ved utvidet forsikring kan leses mer om HER (forsikringsbevis og vilkår). Utvidet forsikring kan bestilles HER.

7.4 Arbeidsgiveransvar

Kommer

7.5 Gjennomføring av klubbens hjemmekamper

Kommer

7.6 Bruk av klubbhus og anlegg

Kommer

7.7 Rutiner vedrørende omberamming av kamp

Kommer

7.8 Oversikt over hvilke ekstratilbud, turneringer, fotballskoler og diverse tiltak som klubben har

Kommer

7.9 Informasjon om dommere, dommersatser og dommerutbetalinger

Kommer

7.10 Retningslinjer knyttet til utstyr og materiell

Kommer

7.11 Turneringsregler

Kommer

7.12  Beredskap med tilhørende varslingsrutiner vedrørende seksuelle overgrep og seksuell trakassering

Kommer

7.13 Beredskap med tilhørende varslingsrutiner ved alvorlige ulykker og hendelser

Kommer

7.14 Norges Fotballforbund sin åpne varslingskanal for uønskede hendelser

Kommer

7.15  Fotballens koronahåndbok fra Norges Fotballforbund

NFFs alltid oppdaterte versjon av fotballens koronahåndbok finnes HER. Hvilke retningslinjer som gjelder for vår fotballaktivitet i koronaperioden beskrives i denne.