Innledning og innholdsfortegnelse

Klubbhåndbok Innledning og innholdsfortegnelse
by admin

Innledning

Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.

Klubbhåndboka er laget av styret etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere og foreldre i klubben, og er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i vår klubb.

Klubbhåndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvem vi er og hvilke målgrupper vi er til for. Klubbhåndboka skal alltid ligge lett tilgjengelig på klubbens offisielle hjemmeside.

Innholdsfortegnelse

Klubbinformasjon

Innledning og innholdsfortegnelse

 1. Klubbens visjon og formål
 2. Klubbens verdigrunnlag

2.1 Verdisett

2.2 Fair play

 1. Klubbens lover
 2. Klubbens målgruppe (aldersklasser, lag)

4.1 Barn 6 – 12 år

4.2 Ungdom 13 – 19 år

4.3 Voksne

 1. Klubbens organisering og rollebeskrivelser

5.1 Årsmøtet

5.2 Klubbens organisasjonskart

5.3 Rollebeskrivelser Klubb

5.3.1 Daglig leder

5.3.2 Sportslig ledelse – Sportssjef

5.3.3 Sportslig Koordinator Barnefotball (SKB)

5.3.4 Trenerveileder

5.3.5 Spillerutvikler

5.3.6 Rekrutteringsansvarlig

5.3.7 Dommeransvarlig

5.3.8 FIKS-ansvarlig

5.3.9 Utstyrsansvarlig klubb

5.3.10 Kamparrangementsansvarlig

5.3.11 Fair play-ansvarlig

5.3.12 EMS-ansvarlig

5.3.13 Frivillighetskontakt

5.3.14 Politiattestansvarlig

5.3.15 Kvalitetsklubbansvarlig

5.3.16 Utdanningsansvarlig

5.3.17 Overgangsansvarlig

5.3.18 Webansvarlig

5.4 Diverse utvalg – funksjoner og oppgaver

5.5 Fotballstyrets oppgaver og sammensetning

5.5.1 Styrets viktigste oppgaver

5.5.2 Sammensetning og rollefordeling

 1. Lagenes organisering og rollebeskrivelse støtteaparat

6.1 Trener

6.2 Lagleder / oppmann

6.3 Økonomiansvarlig

6.4 Foreldrekontakt

 1. Klubbdrift/rutiner

7.1 Politiattest – hvorfor og hvordan?

7.2 Kontingenter, avgifter, medlemskap

7.2.1 Medlemskontingent

7.2.2 Treningsavgift

7.2.3 Egenandeler

7.3 Forsikring og rutiner ved skader

7.4 Arbeidsgiveransvar

7.5 Gjennomføring av klubbens hjemmekamper

7.6 Bruk av klubbhus og anlegg

7.7 Rutiner vedrørende omberamming av kamp

7.8 Oversikt over hvilke ekstratilbud, turneringer, fotballskoler og diverse tiltak som klubben har

7.9 Informasjon om dommere, dommersatser og dommerutbetalinger

7.9.1 Dommersatser

7.9.2 Dommerutbetaling

7.10 Retningslinjer knyttet til utstyr og materiell

7.11 Turneringsregler

7.12 Beredskap med tilhørende varslingsrutiner vedrørende seksuelle overgrep og seksuell trakassering

7.13 Beredskap med tilhørende varslingsrutiner ved alvorlige ulykker og hendelser

7.14 Norges Fotballforbund sin åpne varslingskanal for uønskede hendelser

7.15 Fotballens koronahåndbok fra Norges Fotballforbund

 1. Økonomi – plan for økonomistyring

8.1 Ansvar

8.2 Økonomiske mål og budsjett

8.3 Regnskap

8.4 Revisjon

8.5 Bank

8.6 Kiosksalg og kontanter

8.7 Lagskonto

8.8 Reiseregning

8.9 Regler og retningslinjer for dugnadsinntekter

 1. Informasjon/kommunikasjon
 2. Rekrutteringsplan
 3. Kompetanse og utdanning

11.1 Lederkurs

11.2 Trenerkurs

11.3 Dommerkurs

 1. Årshjul og viktige datoer
 2. Vedlegg