Krav om trygg vei

Krav om trygg vei

Eigersund Kommune har fått status som sykkelby etter å ha takket ja til en «invitasjon» fra Statens vegvesen. Stian Hiim (bildet over) er nylig ansatt som prosjektleder for sykkelby-prosjektet  – et prosjekt som foreløpig skal vare i 4 år. Det er veldig positivt at Eigersund kommune nå reder grunnen for en satsning på vei, gang og sykkelsti og har gjort ansettelser for å ivareta denne satsningen.

Torsdag var en rekke aktører som har stor interesse av at de myke trafikanter skal kunne ferdes trygt i trafikken samlet i Hålå – både for å bli bedre kjent og for å gjøre rede for hvilke utfordringer syklister har i Eigersund og til og fra Eigerøy i dag. Foruten den nyansatte prosjektlederen for sykkelby-prosjektet deltok kommunen med en annen nyansatt prosjektleder, Mats Nergård som har vei og utemiljø som sitt fagfelt. Fra Hellvik Hus stilte Kim Kenneth Årstad mens Aker Solutions stilte med HMS rådgiver Tom Østebrød og sikkerhetssjef Toralf Torgersen. Komiteen for gang og sykkelsti til N.Eigerøy var representert ved Mariann S. Johansen og Kolbjørn Rogstad og fra Eigerøy Skole stilte inspektør John Olav Solbakke. Daglig leder Kenneth Pedersen var vert for møtet der også Einar Rune Vinningland stilte som Midtpunkt Eigerøy representant.

Stian Hiim redegjorde for sykkelbyprosjektets nå-situasjon og kunne fortelle at man var i en fase der en primært ønsket å knytte kontakter med idrettslag, barn og unge. At mange bruker sykkel som fremkomstmiddel er en ønsket situasjon og han henviste til forskning som viste at den samfunnsmessige gevinsten ved å sykle eller gå overdøver risikoen ved å bevege seg ute i trafikken med klar margin. Han var også klar over at å sykle fra sentrum til f.eks Aker hadde sine utfordringer. Bl.a at man må sykle gjennom Åsane, passere Eigerøy bru og krysse veibanen nær nedkjørselen til Nyåskaiveien.

Mats Nergård mente kommunen kunne stille enda strengere krav til utbyggere av boligfelt med såkalte rekkefølgekrav. I praksis mente han at utbyggere må sørge for gode vei og gang- og sykkelstier før de får opparbeide tomter. Hellvik Hus Kim Kenneth Årstad mente denne praksisen var omfattende allerede og syns det kunne vært med flere bidragsytere når veier skal tilfredsstille økte krav. Til syvende og sist blir jo regningen sendt til huseier – noe som fordyrer inngangen på boligmarkedet. Mats Nergård kunne da opplyse at det finnes statlige trafikksikringsmidler, noen med og noen uten bompengekrav.

Aker Solutions Toralf Torgersen var ikke fornøyd med dagens situasjon for syklende. Det er mange som sykler til Aker men han skulle ønske det var enda flere. Han så også utfordringer med å komme seg fra sentrum til Aker, men aller verst mente han det var utenfor Skjelbreid. Torgersen kunne ikke forstå at det var gitt byggetillatelse til prosjektet i Saurdalen uten at gang- og sykkelstiproblematikken var løst på forhånd. På vegne av Aker Solutions ønsket han en fortgang i dette arbeidet og betegnet det som farlig å sykle fra et stykke utenfor Leidland og til Aker på jobb. Som sikkerhetssjef på Aker Solutions ønsket han en trygg ferdsel til og fra jobb og påpekte at det absolutt viktigste må være å sikre folks liv og helse.

Toralf Torgersen fra Aker Solutions ønsker flere syklende til jobb men krever bedre sykkelstier

Både Kolbjørn Rogstad og Mariann S. Johansen som representerte komiteen for gang og sykkelsti til N-Eigerøy var opptatt spesielt av barn og unges rett til trygg ferdsel i trafikken. Rogstad presiserte at det har skjedd dødsulykker på N-Eigerøy og mente at med de planer for ytterligere utbygging av Eigerøy som foreligger, var det enda viktigere med en god plan for sikre veier.

Eigerøy skoles John Olav Solbakke fortalte at en del av ungene som nå tar buss til skolen ville bli gående eller syklende når gang- og sykkelstien gjennom Leidlandshagen står ferdig. Likevel var han opptatt av at det legges bedre til rette for de myke trafikanter. Tross alt er det stort sett bare «Leidlandsunger» som vil kunne nyttiggjøre seg en gang og sykkelvei via Leidlandshagen og Hålå på vei til skolen.

 

De fremmøtte i Hålå torsdag ble enige om å møtes igjen om ikke alt for lenge med tanke på å jobbe frem en helhetlig plan for vei, gang og sykkelsti i hele området som Midtpunkt Eigerøy favner.

Les vedlegg om sykkelbyprosjektet lenger ned på siden.

 

Annonse

ANNONSEPLASS

dagligleder@eigerfk.no

eiger logo

E-post: dagligleder@eigerfk.no    Telefon: 402 42 267    Kontakt oss

Besøksadresse: Uførfjellveien 50, EIGERSUND
Postadresse: Postboks 36, 4379 EGERSUND